Sedačka Elis dělená 180cm + palačinky PROTEIN PaNCakE

Kód: 737/ANO 737/LAT 737/ANO13 737/LAT13 737/BUK 737/BUK13 737/CHR 737/CHR25 737/CHR13 737/CHR37 737/ANO4 737/LAT4 737/ANO16 737/LAT16 737/BUK4 737/BUK16 737/CHR4 737/CHR28 737/CHR16 737/CHR40 737/ANO7 737/LAT7 737/ANO19 737/LAT19 737/BUK7 737/BUK19 737/CHR7 737/CHR31 737/CHR19 737/CHR43 737/ANO10 737/LAT10 737/ANO22 737/LAT22 737/BUK10 737/BUK22 737/CHR10 737/CHR34 737/CHR22 737/CHR46 737/ANO2 737/LAT2 737/ANO14 737/LAT14 737/BUK2 737/BUK14 737/CHR2 737/CHR26 737/CHR14 737/CHR38 737/ANO5 737/LAT5 737/ANO17 737/LAT17 737/BUK5 737/BUK17 737/CHR5 737/CHR29 737/CHR17 737/CHR41 737/ANO8 737/LAT8 737/ANO20 737/LAT20 737/BUK8 737/BUK20 737/CHR8 737/CHR32 737/CHR20 737/CHR44 737/ANO11 737/LAT11 737/ANO23 737/LAT23 737/BUK11 737/BUK23 737/CHR11 737/CHR35 737/CHR23 737/CHR47 737/ANO3 737/LAT3 737/ANO15 737/LAT15 737/BUK3 737/BUK15 737/CHR3 737/CHR27 737/CHR15 737/CHR39 737/ANO6 737/LAT6 737/ANO18 737/LAT18 737/BUK6 737/BUK18 737/CHR6 737/CHR30 737/CHR18 737/CHR42 737/ANO9 737/LAT9 737/ANO21 737/LAT21 737/BUK9 737/BUK21 737/CHR9 737/CHR33 737/CHR21 737/CHR45 737/ANO12 737/LAT12 737/ANO24 737/LAT24 737/BUK12 737/BUK24 737/CHR12 737/CHR36 737/CHR24 737/CHR48 Zvolte variantu
41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 47 240 Kč 47 240 Kč 48 500 Kč 48 500 Kč 47 560 Kč 47 560 Kč 48 940 Kč 48 940 Kč 47 940 Kč 47 940 Kč 52 530 Kč 52 530 Kč 53 790 Kč 53 790 Kč 52 850 Kč 52 850 Kč 54 230 Kč 54 230 Kč 53 230 Kč 53 230 Kč 41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 47 240 Kč 47 240 Kč 48 500 Kč 48 500 Kč 47 560 Kč 47 560 Kč 48 940 Kč 48 940 Kč 47 940 Kč 47 940 Kč 52 530 Kč 52 530 Kč 53 790 Kč 53 790 Kč 52 850 Kč 52 850 Kč 54 230 Kč 54 230 Kč 53 230 Kč 53 230 Kč 47 950 Kč 47 950 Kč 49 210 Kč 49 210 Kč 48 270 Kč 48 270 Kč 49 650 Kč 49 650 Kč 48 650 Kč 48 650 Kč 47 950 Kč 47 950 Kč 49 210 Kč 49 210 Kč 48 270 Kč 48 270 Kč 49 650 Kč 49 650 Kč 48 650 Kč 48 650 Kč 53 640 Kč 53 640 Kč 54 900 Kč 54 900 Kč 53 960 Kč 53 960 Kč 55 340 Kč 55 340 Kč 54 340 Kč 54 340 Kč 59 330 Kč 59 330 Kč 60 590 Kč 60 590 Kč 59 650 Kč 59 650 Kč 61 030 Kč 61 030 Kč 60 030 Kč 60 030 Kč od 41 950 Kč –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –2 % –2 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % až –3 %
elis1
41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 47 240 Kč 47 240 Kč 48 500 Kč 48 500 Kč 47 560 Kč 47 560 Kč 48 940 Kč 48 940 Kč 47 940 Kč 47 940 Kč 52 530 Kč 52 530 Kč 53 790 Kč 53 790 Kč 52 850 Kč 52 850 Kč 54 230 Kč 54 230 Kč 53 230 Kč 53 230 Kč 41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 41 950 Kč 41 950 Kč 43 210 Kč 43 210 Kč 42 270 Kč 42 270 Kč 43 650 Kč 43 650 Kč 42 650 Kč 42 650 Kč 47 240 Kč 47 240 Kč 48 500 Kč 48 500 Kč 47 560 Kč 47 560 Kč 48 940 Kč 48 940 Kč 47 940 Kč 47 940 Kč 52 530 Kč 52 530 Kč 53 790 Kč 53 790 Kč 52 850 Kč 52 850 Kč 54 230 Kč 54 230 Kč 53 230 Kč 53 230 Kč 47 950 Kč 47 950 Kč 49 210 Kč 49 210 Kč 48 270 Kč 48 270 Kč 49 650 Kč 49 650 Kč 48 650 Kč 48 650 Kč 47 950 Kč 47 950 Kč 49 210 Kč 49 210 Kč 48 270 Kč 48 270 Kč 49 650 Kč 49 650 Kč 48 650 Kč 48 650 Kč 53 640 Kč 53 640 Kč 54 900 Kč 54 900 Kč 53 960 Kč 53 960 Kč 55 340 Kč 55 340 Kč 54 340 Kč 54 340 Kč 59 330 Kč 59 330 Kč 60 590 Kč 60 590 Kč 59 650 Kč 59 650 Kč 61 030 Kč 61 030 Kč 60 030 Kč 60 030 Kč od 41 950 Kč –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –2 % –2 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –3 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % –2 % až –3 % 40 500 Kč 40 500 Kč 41 760 Kč 41 760 Kč 40 820 Kč 40 820 Kč 42 200 Kč 42 200 Kč 41 200 Kč 41 200 Kč 40 500 Kč 40 500 Kč 41 760 Kč 41 760 Kč 40 820 Kč 40 820 Kč 42 200 Kč 42 200 Kč 41 200 Kč 41 200 Kč 45 790 Kč 45 790 Kč 47 050 Kč 47 050 Kč 46 110 Kč 46 110 Kč 47 490 Kč 47 490 Kč 46 490 Kč 46 490 Kč 51 080 Kč 51 080 Kč 52 340 Kč 52 340 Kč 51 400 Kč 51 400 Kč 52 780 Kč 52 780 Kč 51 780 Kč 51 780 Kč 40 500 Kč 40 500 Kč 41 760 Kč 41 760 Kč 40 820 Kč 40 820 Kč 42 200 Kč 42 200 Kč 41 200 Kč 41 200 Kč 40 500 Kč 40 500 Kč 41 760 Kč 41 760 Kč 40 820 Kč 40 820 Kč 42 200 Kč 42 200 Kč 41 200 Kč 41 200 Kč 45 790 Kč 45 790 Kč 47 050 Kč 47 050 Kč 46 110 Kč 46 110 Kč 47 490 Kč 47 490 Kč 46 490 Kč 46 490 Kč 51 080 Kč 51 080 Kč 52 340 Kč 52 340 Kč 51 400 Kč 51 400 Kč 52 780 Kč 52 780 Kč 51 780 Kč 51 780 Kč 46 550 Kč 46 550 Kč 47 810 Kč 47 810 Kč 46 870 Kč 46 870 Kč 48 450 Kč 48 450 Kč 47 250 Kč 47 250 Kč 46 550 Kč 46 550 Kč 47 810 Kč 47 810 Kč 46 870 Kč 46 870 Kč 48 250 Kč 48 250 Kč 47 250 Kč 47 250 Kč 52 240 Kč 52 240 Kč 53 500 Kč 53 500 Kč 52 560 Kč 52 560 Kč 53 940 Kč 53 940 Kč 52 940 Kč 52 940 Kč 57 930 Kč 57 930 Kč 59 190 Kč 59 190 Kč 58 250 Kč 58 250 Kč 59 630 Kč 59 630 Kč 58 630 Kč 58 630 Kč od 40 500 Kč 33 471,07 Kč bez DPH 33 471,07 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 33 471,07 Kč bez DPH 33 471,07 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 37 842,98 Kč bez DPH 37 842,98 Kč bez DPH 38 884,30 Kč bez DPH 38 884,30 Kč bez DPH 38 107,44 Kč bez DPH 38 107,44 Kč bez DPH 39 247,93 Kč bez DPH 39 247,93 Kč bez DPH 38 421,49 Kč bez DPH 38 421,49 Kč bez DPH 42 214,88 Kč bez DPH 42 214,88 Kč bez DPH 43 256,20 Kč bez DPH 43 256,20 Kč bez DPH 42 479,34 Kč bez DPH 42 479,34 Kč bez DPH 43 619,83 Kč bez DPH 43 619,83 Kč bez DPH 42 793,39 Kč bez DPH 42 793,39 Kč bez DPH 33 471,07 Kč bez DPH 33 471,07 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 33 471,07 Kč bez DPH 33 471,07 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 34 512,40 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 33 735,54 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 876,03 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 34 049,59 Kč bez DPH 37 842,98 Kč bez DPH 37 842,98 Kč bez DPH 38 884,30 Kč bez DPH 38 884,30 Kč bez DPH 38 107,44 Kč bez DPH 38 107,44 Kč bez DPH 39 247,93 Kč bez DPH 39 247,93 Kč bez DPH 38 421,49 Kč bez DPH 38 421,49 Kč bez DPH 42 214,88 Kč bez DPH 42 214,88 Kč bez DPH 43 256,20 Kč bez DPH 43 256,20 Kč bez DPH 42 479,34 Kč bez DPH 42 479,34 Kč bez DPH 43 619,83 Kč bez DPH 43 619,83 Kč bez DPH 42 793,39 Kč bez DPH 42 793,39 Kč bez DPH 38 471,07 Kč bez DPH 38 471,07 Kč bez DPH 39 512,40 Kč bez DPH 39 512,40 Kč bez DPH 38 735,54 Kč bez DPH 38 735,54 Kč bez DPH 40 041,32 Kč bez DPH 40 041,32 Kč bez DPH 39 049,59 Kč bez DPH 39 049,59 Kč bez DPH 38 471,07 Kč bez DPH 38 471,07 Kč bez DPH 39 512,40 Kč bez DPH 39 512,40 Kč bez DPH 38 735,54 Kč bez DPH 38 735,54 Kč bez DPH 39 876,03 Kč bez DPH 39 876,03 Kč bez DPH 39 049,59 Kč bez DPH 39 049,59 Kč bez DPH 43 173,55 Kč bez DPH 43 173,55 Kč bez DPH 44 214,88 Kč bez DPH 44 214,88 Kč bez DPH 43 438,02 Kč bez DPH 43 438,02 Kč bez DPH 44 578,51 Kč bez DPH 44 578,51 Kč bez DPH 43 752,07 Kč bez DPH 43 752,07 Kč bez DPH 47 876,03 Kč bez DPH 47 876,03 Kč bez DPH 48 917,36 Kč bez DPH 48 917,36 Kč bez DPH 48 140,50 Kč bez DPH 48 140,50 Kč bez DPH 49 280,99 Kč bez DPH 49 280,99 Kč bez DPH 48 454,55 Kč bez DPH 48 454,55 Kč bez DPH od 33 471,07 Kč bez DPH
do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní Zvolte variantu
Čalounění
Šířka područek
Typ nožiček
Moření
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Získejte maximum ze svého prostoru díky sedačkám, které sledují rytmus vašeho dne. Přes den mohou být pohovkou a lůžkem v noci. Velkoryse řešená výška opěrky vám zajistí pevnou oporu hlavy a zad. Díky kvalitní konstrukci s lamelovým roštem, bude rozkládací lůžko sedačky vždy plně funkční. Sedací plocha šíře 180cm je vzhledově vyrobená ze 2 částí o rozměru 90cm.

Zobrazit barvy látek
Upozorňujeme, že barvu látky a nožiček je nutno uvést do poznámky ve 3. kroku objednávky.

Pro bližší informace či pomoc s výběrem produktu nás prosím kontaktujte na: info@unar-nabytek.cz / +420 605 290 824

Dárek ke každé sedačce - balení palačinek PROTEIN PaNCakE  jsou skvělé díky vysokému obsahu kvalitní bílkovin

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

K sedačce Elis si můžete za příplatek objednat výklopnou područku. Do tohoto prostoru si pak můžete odkládat doplňky, elektronické zařízení nebo další předměty.  U této sedačky si můžete zvolit typ nožiček (dřevěné 1D, 2D, 3D; kovové 5K a 6K) a čalounění (látky Luna, Artemis a Mystic) dle vašich preferencí a životního stylu. Sedačka je dodávána s matrací PUR T35 výšky 16 cm.

 • Mechanický rozklad s lamelovým roštem š 100/120/140/160/180 a 200cm
 • Výběr ze dvou šíří područek 15 a 25cm v ceně sedačky
 • Područka šíře 25cm s úložným prostorem
 • Výběr ze tří druhů dřevěných a dvou druhů kovových nožiček ve výšce 6cm
 • Výběr z mnoha druhů látek 
 • Záruka na matraci 2roky
 • Prodloužená záruka na sedačku 3roky
   
   

LÁTKY, Z NICHŽ MŮŽETE VYBÍRAT

Vámi zvolenou barvu látky prosím nezapomeňte uvést do poznámky k nákupu.

 

artemis-3 luna-31 mystik-50

LÁTKA
ARTEMIS

LÁTKA
LUNA

LÁTKA
MYSTIC
Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy

 

NOŽIČKY, Z NICHŽ MŮŽETE VYBÍRAT

V ceně sedačky máte 4 ks bukových nožiček 1D. V případě zájmu si můžete objednat také bukové nožičky 2D, 3D, nebo kovové nožičky 5K či 6K. Dále si můžete vybrat nožičky z několika barevných odstínů - moření. Vámi zvolenou barvu prosím nezapomeňte uvést do poznámky k nákupu.

 

nozicka-1D nozicka-2D_21 nozicka-3D nozicka-5K nozicka-6K

BUKOVÉ 1D

BUKOVÉ 2D

BUKOVÉ 3D

KOVOVÉ 5K

KOVOVÉ 6K
4ks, v ceně 4ks, od 315 Kč/ks 4ks, 80 Kč/ks 4ks, 425 Kč/ks 4ks, 175 Kč/ks
Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy

 

Tento produkt je vyráběn na zakázku, dle Vašich specifikací a tudíž zde nelze uplatnit 14-ti denní lhůta na vrácení zboží bez udání důvodu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Rovné
Záruka: 3 roky
Šířka matrace: 160 cm
Šířka rozkládacího mechanismu: 180 cm
Výrobce: UNAR
Typ roštu: Pro denní spaní / Lamelový
Matrace: PUR T35 200x160x16 cm
Čalounění: Látka Artemis/Luna/Mystic
Šířka rozkladu: 180 cm
Typ sedáku: Dělený
Šířka područek: 15 cm, 25 cm, 25 cm s úložným prostorem (ÚP)
Nožičky: Bukové 1D/2D/3D, Kovové 5K/6K
Barva nožiček (moření): Průhledný lak, Dub, Ořech, Třešeň, Bílá, Stříbrná, Černá
Nosnost: do 180 kg
Záruka: Prodloužená záruka na sedačku 3 roky, Záruka na matraci 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: