Sedačka Elis rohová 140cm + palačinky PROTEIN PaNCakE

Kód: 773/ANO 773/LAT 773/ANO13 773/LAT13 773/BUK 773/BUK13 773/CHR 773/CHR25 773/CHR13 773/CHR37 773/ANO4 773/LAT4 773/ANO16 773/LAT16 773/BUK4 773/BUK16 773/CHR4 773/CHR28 773/CHR16 773/CHR40 773/ANO7 773/LAT7 773/ANO19 773/LAT19 773/BUK7 773/BUK19 773/CHR7 773/CHR31 773/CHR19 773/CHR43 773/ANO10 773/LAT10 773/ANO22 773/LAT22 773/BUK10 773/BUK22 773/CHR10 773/CHR34 773/CHR22 773/CHR46 773/ANO2 773/LAT2 773/ANO14 773/LAT14 773/BUK2 773/BUK14 773/CHR2 773/CHR26 773/CHR14 773/CHR38 773/ANO5 773/LAT5 773/ANO17 773/LAT17 773/BUK5 773/BUK17 773/CHR5 773/CHR29 773/CHR17 773/CHR41 773/ANO8 773/LAT8 773/ANO20 773/LAT20 773/BUK8 773/BUK20 773/CHR8 773/CHR32 773/CHR20 773/CHR44 773/ANO11 773/LAT11 773/ANO23 773/LAT23 773/BUK11 773/BUK23 773/CHR11 773/CHR35 773/CHR23 773/CHR47 773/ANO3 773/LAT3 773/ANO15 773/LAT15 773/BUK3 773/BUK15 773/CHR3 773/CHR27 773/CHR15 773/CHR39 773/ANO6 773/LAT6 773/ANO18 773/LAT18 773/BUK6 773/BUK18 773/CHR6 773/CHR30 773/CHR18 773/CHR42 773/ANO9 773/LAT9 773/ANO21 773/LAT21 773/BUK9 773/BUK21 773/CHR9 773/CHR33 773/CHR21 773/CHR45 773/ANO12 773/LAT12 773/ANO24 773/LAT24 773/BUK12 773/BUK24 773/CHR12 773/CHR36 773/CHR24 773/CHR48 Zvolte variantu
53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 58 890 Kč 58 890 Kč 61 410 Kč 61 410 Kč 59 530 Kč 59 530 Kč 62 290 Kč 62 290 Kč 60 290 Kč 60 290 Kč 64 180 Kč 64 180 Kč 66 700 Kč 66 700 Kč 64 820 Kč 64 820 Kč 67 580 Kč 67 580 Kč 65 580 Kč 65 580 Kč 53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 58 890 Kč 58 890 Kč 61 410 Kč 61 410 Kč 59 530 Kč 59 530 Kč 62 290 Kč 62 290 Kč 60 290 Kč 60 290 Kč 64 180 Kč 64 180 Kč 66 700 Kč 66 700 Kč 64 820 Kč 64 820 Kč 67 580 Kč 67 580 Kč 65 580 Kč 65 580 Kč 63 150 Kč 63 150 Kč 65 670 Kč 65 670 Kč 63 790 Kč 63 790 Kč 66 550 Kč 66 550 Kč 64 550 Kč 64 550 Kč 63 150 Kč 63 150 Kč 65 670 Kč 65 670 Kč 63 790 Kč 63 790 Kč 66 550 Kč 66 550 Kč 64 550 Kč 64 550 Kč 68 840 Kč 68 840 Kč 71 360 Kč 71 360 Kč 69 480 Kč 69 480 Kč 72 240 Kč 72 240 Kč 70 240 Kč 70 240 Kč 74 530 Kč 74 530 Kč 77 050 Kč 77 050 Kč 75 170 Kč 75 170 Kč 77 930 Kč 77 930 Kč 75 930 Kč 75 930 Kč od 53 600 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –2 % –2 % - - - - - - - - –2 % –2 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % až –2 %
elis3
53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 58 890 Kč 58 890 Kč 61 410 Kč 61 410 Kč 59 530 Kč 59 530 Kč 62 290 Kč 62 290 Kč 60 290 Kč 60 290 Kč 64 180 Kč 64 180 Kč 66 700 Kč 66 700 Kč 64 820 Kč 64 820 Kč 67 580 Kč 67 580 Kč 65 580 Kč 65 580 Kč 53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 53 600 Kč 53 600 Kč 56 120 Kč 56 120 Kč 54 240 Kč 54 240 Kč 57 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 58 890 Kč 58 890 Kč 61 410 Kč 61 410 Kč 59 530 Kč 59 530 Kč 62 290 Kč 62 290 Kč 60 290 Kč 60 290 Kč 64 180 Kč 64 180 Kč 66 700 Kč 66 700 Kč 64 820 Kč 64 820 Kč 67 580 Kč 67 580 Kč 65 580 Kč 65 580 Kč 63 150 Kč 63 150 Kč 65 670 Kč 65 670 Kč 63 790 Kč 63 790 Kč 66 550 Kč 66 550 Kč 64 550 Kč 64 550 Kč 63 150 Kč 63 150 Kč 65 670 Kč 65 670 Kč 63 790 Kč 63 790 Kč 66 550 Kč 66 550 Kč 64 550 Kč 64 550 Kč 68 840 Kč 68 840 Kč 71 360 Kč 71 360 Kč 69 480 Kč 69 480 Kč 72 240 Kč 72 240 Kč 70 240 Kč 70 240 Kč 74 530 Kč 74 530 Kč 77 050 Kč 77 050 Kč 75 170 Kč 75 170 Kč 77 930 Kč 77 930 Kč 75 930 Kč 75 930 Kč od 53 600 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –2 % –2 % - - - - - - - - –2 % –2 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % –1 % až –2 % 53 350 Kč 53 350 Kč 55 870 Kč 55 870 Kč 53 990 Kč 53 990 Kč 56 750 Kč 56 750 Kč 54 750 Kč 54 750 Kč 53 350 Kč 53 350 Kč 55 870 Kč 55 870 Kč 53 990 Kč 53 990 Kč 56 750 Kč 56 750 Kč 54 750 Kč 54 750 Kč 58 640 Kč 58 640 Kč 61 160 Kč 61 160 Kč 59 280 Kč 59 280 Kč 62 040 Kč 62 040 Kč 60 040 Kč 60 040 Kč 63 930 Kč 63 930 Kč 66 450 Kč 66 450 Kč 64 570 Kč 64 570 Kč 67 330 Kč 67 330 Kč 65 330 Kč 65 330 Kč 53 350 Kč 53 350 Kč 55 870 Kč 55 870 Kč 53 190 Kč 53 190 Kč 56 750 Kč 56 750 Kč 54 750 Kč 54 750 Kč 53 350 Kč 53 350 Kč 55 870 Kč 55 870 Kč 53 190 Kč 53 190 Kč 56 750 Kč 56 750 Kč 54 750 Kč 54 750 Kč 58 640 Kč 58 640 Kč 61 160 Kč 61 160 Kč 59 280 Kč 59 280 Kč 62 040 Kč 62 040 Kč 60 040 Kč 60 040 Kč 63 930 Kč 63 930 Kč 66 450 Kč 66 450 Kč 64 570 Kč 64 570 Kč 67 330 Kč 67 330 Kč 65 330 Kč 65 330 Kč 62 470 Kč 62 470 Kč 64 990 Kč 64 990 Kč 63 110 Kč 63 110 Kč 65 870 Kč 65 870 Kč 63 870 Kč 63 870 Kč 62 470 Kč 62 470 Kč 64 990 Kč 64 990 Kč 63 110 Kč 63 110 Kč 65 870 Kč 65 870 Kč 63 870 Kč 63 870 Kč 68 160 Kč 68 160 Kč 70 680 Kč 70 680 Kč 68 800 Kč 68 800 Kč 71 560 Kč 71 560 Kč 69 560 Kč 69 560 Kč 73 850 Kč 73 850 Kč 76 370 Kč 76 370 Kč 74 490 Kč 74 490 Kč 77 250 Kč 77 250 Kč 75 250 Kč 75 250 Kč od 53 190 Kč 44 090,91 Kč bez DPH 44 090,91 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 44 619,83 Kč bez DPH 44 619,83 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 44 090,91 Kč bez DPH 44 090,91 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 44 619,83 Kč bez DPH 44 619,83 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 48 462,81 Kč bez DPH 48 462,81 Kč bez DPH 50 545,45 Kč bez DPH 50 545,45 Kč bez DPH 48 991,74 Kč bez DPH 48 991,74 Kč bez DPH 51 272,73 Kč bez DPH 51 272,73 Kč bez DPH 49 619,83 Kč bez DPH 49 619,83 Kč bez DPH 52 834,71 Kč bez DPH 52 834,71 Kč bez DPH 54 917,36 Kč bez DPH 54 917,36 Kč bez DPH 53 363,64 Kč bez DPH 53 363,64 Kč bez DPH 55 644,63 Kč bez DPH 55 644,63 Kč bez DPH 53 991,74 Kč bez DPH 53 991,74 Kč bez DPH 44 090,91 Kč bez DPH 44 090,91 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 43 958,68 Kč bez DPH 43 958,68 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 44 090,91 Kč bez DPH 44 090,91 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 46 173,55 Kč bez DPH 43 958,68 Kč bez DPH 43 958,68 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 46 900,83 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 45 247,93 Kč bez DPH 48 462,81 Kč bez DPH 48 462,81 Kč bez DPH 50 545,45 Kč bez DPH 50 545,45 Kč bez DPH 48 991,74 Kč bez DPH 48 991,74 Kč bez DPH 51 272,73 Kč bez DPH 51 272,73 Kč bez DPH 49 619,83 Kč bez DPH 49 619,83 Kč bez DPH 52 834,71 Kč bez DPH 52 834,71 Kč bez DPH 54 917,36 Kč bez DPH 54 917,36 Kč bez DPH 53 363,64 Kč bez DPH 53 363,64 Kč bez DPH 55 644,63 Kč bez DPH 55 644,63 Kč bez DPH 53 991,74 Kč bez DPH 53 991,74 Kč bez DPH 51 628,10 Kč bez DPH 51 628,10 Kč bez DPH 53 710,74 Kč bez DPH 53 710,74 Kč bez DPH 52 157,02 Kč bez DPH 52 157,02 Kč bez DPH 54 438,02 Kč bez DPH 54 438,02 Kč bez DPH 52 785,12 Kč bez DPH 52 785,12 Kč bez DPH 51 628,10 Kč bez DPH 51 628,10 Kč bez DPH 53 710,74 Kč bez DPH 53 710,74 Kč bez DPH 52 157,02 Kč bez DPH 52 157,02 Kč bez DPH 54 438,02 Kč bez DPH 54 438,02 Kč bez DPH 52 785,12 Kč bez DPH 52 785,12 Kč bez DPH 56 330,58 Kč bez DPH 56 330,58 Kč bez DPH 58 413,22 Kč bez DPH 58 413,22 Kč bez DPH 56 859,50 Kč bez DPH 56 859,50 Kč bez DPH 59 140,50 Kč bez DPH 59 140,50 Kč bez DPH 57 487,60 Kč bez DPH 57 487,60 Kč bez DPH 61 033,06 Kč bez DPH 61 033,06 Kč bez DPH 63 115,70 Kč bez DPH 63 115,70 Kč bez DPH 61 561,98 Kč bez DPH 61 561,98 Kč bez DPH 63 842,98 Kč bez DPH 63 842,98 Kč bez DPH 62 190,08 Kč bez DPH 62 190,08 Kč bez DPH od 43 958,68 Kč bez DPH
do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní do 30 dní Zvolte variantu
Čalounění
Šířka područek
Typ nožiček
Moření
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Získejte maximum ze svého prostoru díky sedačkám, které sledují rytmus vašeho dne. Přes den mohou být pohovkou a lůžkem v noci. Velkoryse řešená výška opěrky vám zajistí pevnou oporu hlavy a zad. Díky kvalitní konstrukci s lamelovým roštem, bude rozkládací lůžko sedačky vždy plně funkční. Sedací plocha šíře 140cm je vzhledově vyrobená z 1 části o rozměru 140cm.

Zobrazit barvy látek
Upozorňujeme, že barvu látky a nožiček je nutno uvést do poznámky ve 3. kroku objednávky.

Pro bližší informace či pomoc s výběrem produktu nás prosím kontaktujte na: info@unar-nabytek.cz / +420 605 290 824

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

K sedačce Elis si můžete za příplatek objednat výklopnou područku. Do tohoto prostoru si pak můžete odkládat doplňky, elektronické zařízení nebo další předměty.  U této sedačky si můžete zvolit typ nožiček (dřevěné 1D, 2D, 3D; kovové 5K a 6K) a čalounění (látky Luna, Artemis a Mystic) dle vašich preferencí a životního stylu. Sedačka je dodávána s matrací PUR T35 výšky 16 cm.

 • Mechanický rozklad s lamelovým roštem š 100/120/140/160/180 a 200cm
 • Rohový díl s úložným prostorem v délce 165 cm a šířce 80 cm
 • Výběr ze dvou šíří područek 15 a 25cm v ceně sedačky
 • Područka šíře 25cm s úložným prostorem
 • Výběr ze tří druhů dřevěných a dvou druhů kovových nožiček ve výšce 6cm
 • Výběr z mnoha druhů látek
 • Záruka na matraci 2roky
 • Prodloužená záruka na sedačku 3roky
   
   

LÁTKY, Z NICHŽ MŮŽETE VYBÍRAT

Vámi zvolenou barvu látky prosím nezapomeňte uvést do poznámky k nákupu.

 

artemis-3 luna-31 mystik-50

LÁTKA
ARTEMIS

LÁTKA
LUNA

LÁTKA
MYSTIC
Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy

 

NOŽIČKY, Z NICHŽ MŮŽETE VYBÍRAT

V ceně sedačky máte 4 ks bukových nožiček 1D. V případě zájmu si můžete objednat také bukové nožičky 2D, 3D, nebo kovové nožičky 5K či 6K. Dále si můžete vybrat nožičky z několika barevných odstínů - moření. Vámi zvolenou barvu prosím nezapomeňte uvést do poznámky k nákupu.

 

nozicka-1D nozicka-2D_21 nozicka-3D nozicka-5K nozicka-6K

BUKOVÉ 1D

BUKOVÉ 2D

BUKOVÉ 3D

KOVOVÉ 5K

KOVOVÉ 6K
4ks, v ceně 4ks, od 315 Kč/ks 4ks, 80 Kč/ks 4ks, 425 Kč/ks 4ks, 175 Kč/ks
Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy Zobrazit barvy

 

Tento produkt je vyráběn na zakázku, dle Vašich specifikací a tudíž zde nelze uplatnit 14-ti denní lhůta na vrácení zboží bez udání důvodu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Rohové
Záruka: 3 roky
Šířka matrace: 120 cm
Šířka rozkládacího mechanismu: 140 cm
Výrobce: UNAR
Typ roštu: Pro denní spaní / Lamelový
Matrace: PUR T35 200x120x16 cm
Čalounění: Látka Artemis/Luna/Mystic
Šířka rozkladu: 140 cm
Typ sedáku: Nedělený
Rohový díl s úložným prostorem (ÚP): 165x80 cm, Levý/Pravý (oboustranné použití)
Šířka područek: 15 cm, 25 cm, 25 cm s úložným prostorem (ÚP)
Nožičky: Bukové 1D/2D/3D, Kovové 5K/6K
Barva nožiček (moření): Průhledný lak, Dub, Ořech, Třešeň, Bílá, Stříbrná, Černá
Nosnost: do 180 kg
Záruka: Prodloužená záruka na sedačku 3 roky, Záruka na matraci 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: