Vážení zákazníci, naše prodejna bude dne 4.7. uzavřena. Budeme se na vás těšit opět po svátcích ve čtvrtek 7.7. E-shop je v provozu bez přerušení.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajpodle l. 4 bod 7 naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaj(dále jen: „GDPR”) je Hana Unarová I05253870 se sídlem Perovská 334, 768 61, Bystice pod Hostnem - Rychlov (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mezi
  ská 169, 768 61, Bystice pod Hostnem e-mail: info@unar-nabytek.cz
  telefon: +420 605 290 824

 3. Osobními údaji se rozumí vekeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze pímo i nepímo identifikovat, zejména odkazem na uritidentifikátor, napíklad jméno, identifikaní íslo, lokaní údaje, síovidentifikátor nebo na jeden i více zvlátních prvkfyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spoleenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údaj.

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávan
  ých osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základplnní Vaí objednávky.

 2. Správce zpracovává Vae identifikaní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zpracování smlouvy.

  III.
  Zákonn
  ý důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonnm dvodem zpracování osobních údajje

  • plnní smlouvy mezi Vámi a správcem podle l. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnnzájem správce na poskytování pímého marketingu (zejména pro

   zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   Vá
   souhlas se zpracováním pro úely poskytování pímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti v pípad, e nedolo k objednávce zboí nebo sluby.

 2. elem zpracování osobních údajje

  • vyízení Vaí objednávky a vkon práv a povinností vyplvajících ze smluvního

   vztahu mezi Vámi a správcem; pi objednávce jsou vyadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajje nutnm poadavkem pro uzavení a plnní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajnení moné smlouvu uzavít i jí ze strany správce plnit,

  • zasílání obchodních sdlení a inní dalích marketingovch aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu l. 22 GDPR. Pokud v budoucnu bude k procesu docházet, budete vyzváni, abyste s takovzpracováním poskytl/a svj vslovnsouhlas.

  IV.
  Doba uchovávání údaj

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k vkonu práv a povinností vyplvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatování nárokz tchto smluvních vztah(po dobu 15 let od ukonení smluvního vztahu).

 • po dobu, neje odvolán souhlas se zpracováním osobních údajpro úely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základsouhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajsprávce osobní údaje vymae.

V.
P
říjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Píjemci osobních údajjsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, s provozováním e-shopu,

• zajišťující sluby provozování e-shopu (Shoptet) a dalí sluby v souvislosti

zajišťující marketingové sluby.

• zpracovávající finanní chod spolenosti (nap. úetní)


2. Správce nemá v úmyslu p
edat osobní údaje do tetí zem(do zemmimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Píjemci osobních údajve tetích zemích jsou poskytovatelé mailingovch slueb / cloudovch slueb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovench v GDPR máte

• právo na pístup ke svm osobním údajm dle l. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajdle l. 16 GDPR, popípadomezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

• právo na vmaz osobních údajdle l. 17 GDPR,

• právo vznést námitku proti zpracování dle l. 21 GDPR,

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stínost u Úadu pro ochranu osobních údajv pípad, e se domníváte, e bylo porueno Vaí právo na ochranu osobních údaj.

VII.
Podmínky zabezpe
čení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, zabezpečené přístupy k datům, antivirové programy či uzamykatelné prostory.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabvají úinnosti dnem 25.5.2018

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení