Nyní máme otevřeno také každou adventní neděli. Otevírací doba Po-Pá: 9:00-17:00, So-Ne: 8:30-11:00.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajpodle l. 4 bod 7 naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaj(dále jen: „GDPR”) je Hana Unarová I05253870 se sídlem Perovská 334, 768 61, Bystice pod Hostnem - Rychlov (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mezi
  ská 169, 768 61, Bystice pod Hostnem e-mail: info@unar-nabytek.cz
  telefon: +420 605 290 824

 3. Osobními údaji se rozumí vekeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze pímo i nepímo identifikovat, zejména odkazem na uritidentifikátor, napíklad jméno, identifikaní íslo, lokaní údaje, síovidentifikátor nebo na jeden i více zvlátních prvkfyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spoleenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údaj.

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávan
  ých osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základplnní Vaí objednávky.

 2. Správce zpracovává Vae identifikaní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zpracování smlouvy.

  III.
  Zákonn
  ý důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonnm dvodem zpracování osobních údajje

  • plnní smlouvy mezi Vámi a správcem podle l. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnnzájem správce na poskytování pímého marketingu (zejména pro

   zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   Vá
   souhlas se zpracováním pro úely poskytování pímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti v pípad, e nedolo k objednávce zboí nebo sluby.

 2. elem zpracování osobních údajje

  • vyízení Vaí objednávky a vkon práv a povinností vyplvajících ze smluvního

   vztahu mezi Vámi a správcem; pi objednávce jsou vyadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajje nutnm poadavkem pro uzavení a plnní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajnení moné smlouvu uzavít i jí ze strany správce plnit,

  • zasílání obchodních sdlení a inní dalích marketingovch aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu l. 22 GDPR. Pokud v budoucnu bude k procesu docházet, budete vyzváni, abyste s takovzpracováním poskytl/a svj vslovnsouhlas.

  IV.
  Doba uchovávání údaj

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k vkonu práv a povinností vyplvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatování nárokz tchto smluvních vztah(po dobu 15 let od ukonení smluvního vztahu).

 • po dobu, neje odvolán souhlas se zpracováním osobních údajpro úely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základsouhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajsprávce osobní údaje vymae.

V.
P
říjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Píjemci osobních údajjsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, s provozováním e-shopu,

• zajišťující sluby provozování e-shopu (Shoptet) a dalí sluby v souvislosti

zajišťující marketingové sluby.

• zpracovávající finanní chod spolenosti (nap. úetní)


2. Správce nemá v úmyslu p
edat osobní údaje do tetí zem(do zemmimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Píjemci osobních údajve tetích zemích jsou poskytovatelé mailingovch slueb / cloudovch slueb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovench v GDPR máte

• právo na pístup ke svm osobním údajm dle l. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajdle l. 16 GDPR, popípadomezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

• právo na vmaz osobních údajdle l. 17 GDPR,

• právo vznést námitku proti zpracování dle l. 21 GDPR,

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stínost u Úadu pro ochranu osobních údajv pípad, e se domníváte, e bylo porueno Vaí právo na ochranu osobních údaj.

VII.
Podmínky zabezpe
čení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, zabezpečené přístupy k datům, antivirové programy či uzamykatelné prostory.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabvají úinnosti dnem 25.5.2018